מיתוסים על יועצים עסקיים

מיתוסים על יועצים עסקיים By Yohan Albo Share it Facebook Google+ Twitter LinkedIn ישנן  הרבה תפיסות מוטעות על העבודה ועל אורח החיים של יועצים עסקיים. חלקם עשויים להכיל קצת אמת אבל רבים מהם יועצים רק היו רוצים שהיו אמת. חי את החיים הטובים כאשר אנשים חושבים על יועצים שטסים, הם חושבים על יועצים שלוקחים טיסות … Read more

Quelques idées fausses sur le Consulting

Quelques idées fausses sur le Consulting Il existe de nombreuses idées fausses sur le métier et le style de vie d’un consultant en entreprise. Certaines d’entre elles peuvent contenir une petite part de vérités, mais la plupart du temps elles tiennent plus du mythe qu’autre chose. Vivre la « belle vie » Quand les gens pensent aux … Read more

Myths about Consulting

Myths about Consulting By Yohan Albo Share it Facebook Google+ Twitter LinkedIn There are numerous misconceptions about the work and lifestyle of a consultant. Some of them may contain some truth but many of them consultants only wished were true. Living the Good Life When people think of travelling management consultants, they think of consultants … Read more

Pourquoi engager des Consultants en Entreprise ?

management consultants agenda and desktop

Pourquoi engager des consultants en entreprise ? Les consultants fournissent aux entreprises grâce à leurs analyses et conseils des solutions adaptées pour résoudre leurs problématiques organisationnelles et améliorer leurs performances. Plusieurs raisons poussent les sociétés à utiliser des consultants extérieurs, les plus évidentes sont leurs connaissances approfondies de l’industrie mais surtout leur capacité à fournir … Read more

Skip to content